ابزار آشپزخانه

اسپاچولا پلاستیکی

تومان۲۲,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

اسپاچولا پلاستیکی

تومان۳۱,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

اسپاچولا پلاستیکی

تومان۴۰,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

اسلایسر سوسیس رشته ای

تومان۱,۵۰۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

باکس جای قاشق چنگال

تومان۸۵۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

باکس نگهداری قاشق چنگال

تومان۱۵۵,۰۰۰

ابزار آماده سازی

برچسب های فیفو

تومان۲,۵۵۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 16 انس 500cc فیفو

تومان۶۵,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 20 انس 600cc فیفو

تومان۶۸,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 24 انس 700cc فیفو

تومان۷۲,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس 32 انس 950cc فیفو

تومان۸۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

بطری سس ریز

تومان۲۰,۰۰۰