استند سرو پیتزا

استند کروم رومیزی

تومان۹۵,۰۰۰

لوازم جانبی پیتزا

انبر قالب

تومان۵۰,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

برس سیمی

تومان۵۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

برس سیمی

تومان۱۱۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

برس فر پیتزا

تومان۱۸۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو چوبی پیتزا

تومان۲۹۰,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو چوبی پیتزا

تومان۳۱۰,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۱۴۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۱۶۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۱۹۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۲۱۵,۰۰۰