استند سرو پیتزا

استند کروم رومیزی

تومان۹۵,۰۰۰

لوازم جانبی پیتزا

انبر قالب

تومان۵۰,۰۰۰

پخت پیتزا

برس سیمی

تومان۵۵,۰۰۰

پخت پیتزا

برس سیمی

تومان۱۱۵,۰۰۰

پخت پیتزا

برس فر پیتزا

تومان۱۸۵,۰۰۰

پخت پیتزا

پارو چوبی پیتزا

تومان۲۹۰,۰۰۰

پخت پیتزا

پارو چوبی پیتزا

تومان۳۱۰,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۱۴۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۱۶۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۱۹۵,۰۰۰

پخت پیتزا

پارو همزن چوبی

تومان۲۱۵,۰۰۰

پارو و فرچه پیتزا

پاروی همزن چوبی

تومان۱۲۰,۰۰۰

پخت پیتزا

توری پیتزا

تومان۴۵,۰۰۰

پخت پیتزا

توری پیتزا

تومان۵۵,۰۰۰