ابزار آشپزخانه

چاقوی آشپزخانه

تومان۱۶۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی استیک

تومان۱۵,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی استیک

تومان۴۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی استیک

تومان۴۵,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی برگر و استیک

تومان۴۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی برگر و استیک

تومان۱۷,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی برگر و استیک

تومان۱۵,۵۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی سر آشپز

تومان۲۲۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی سرآشپز

تومان۲۵۰,۰۰۰

ابزار آشپزخانه

چاقوی قصابی ( بوچر )

تومان۲۸۰,۰۰۰